Vår policy

Vår ambition är att med ett ledningsansvar som grund och som yrkesmän vara föredömen i trafiken och medverka till att angelägna trafiksäkerhetsmål uppnås såväl för individen som för företaget och samhället.

Trafiksäkerhetspolicy

Vår ambition är att med ett ledningsansvar som grund och som yrkesmän var föredömen i trafiken och medverka till att angelägna trafiksäkerhetsmål uppnås såväl för individen som för företaget och samhället.

 

Detta innebär bland annat att anställda och ledning inom företaget: 

Alltid använder säkerhetsbälte.

Håller avstånd till framförvarande.

Respekterar och följer hastighetsbestämmelserna.

Respekterar kör- och vilotidsreglerna.

Respekterar gällande viktbestämmelser.

Tar hänsyn till väglag och trafiksituation vid körplanering.

Säkrar godset på ett ansvarsfullt sätt.

Är sprit- och drogfria, inklusive starka mediciner och undviker att köra då vi är trötta.

Håller fordonen i trafiksäkert skick. 

Att inte ta uppdrag som innebär att vi måste bryta mot policyn och dess innebörd.

Som anställd påtala problem att följa ovanstående, säga till och skriva en förbättringsrapport.

Företagspolicy

Strömstad Åkeri & Terminalservice AB utför transporter som uppfyller kundernas, samhällets och våra krav på säkerhet, miljö och effektivitet. Med detta som grund gäller följande för oss:

Att utföra effektiva och säkra transporter med kunniga och engagerade medarbetare

Att minimera vår miljöpåverkan med modern bilpark och miljövänligt körsätt

Att hålla våra löften till kunderna

Att med flexibilitet och tillgänglighet alltid försöka lösa kundens problem

Att ständigt förbättra vår verksamhet

Att följa lagar och andra krav

Miljö

Transportbranschen påverkar miljön bland annat genom sina utsläpp. Vi arbetar därför hårt för att minska vår miljöpåverkan. Detta gör vi bland annat genom att vid inköp av nya fordon alltid välja den högsta tillgängliga miljöklassen. Miljön påverkas också genom sättet att köra våra fordon. Våra förare är därför utbildade i miljövänligt körsätt. Fordonen är utrustade med GPS-sändare som sänder information till vårt datanätverk. Detta ger Trafikledningen och förarna regelbunden information om körsätt, drivmedelsförbrukning och vilka förbättringar som kan göras. På detta sätt har vi lyckats minska drivmedelsförbrukning och därigenom också miljöpåverkan.

Kvalitet

Vi förbättrar ständigt verksamheten för att motsvara kundernas krav och förväntningar.

Säkerhet

Med bra planering och kunniga förare som grund utför vi effektiva och säkra transporter.